آقای امیدرضا امرللهی نسب دانشجوی مهندسی نفت در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه Leoben کشور اتریش هستند. در ایران مقطع  لیسانس رو در رشته مهندسی نفت در دانشگاه صنعتی امیرکبیر سپری کردند. در پایان دوره کارشناسی با بورسیه شرکت نفت OMV اتریش، وارد این کشور شدند.