نرگس حقیقتی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر دانشگاه یورک کانادا است. نرگس در این لایو راجع به اهمیت رزومه میگه و نکات و موضوعاتی که در نگارش رزومه باید به صورت ویژه بهش توجه بشه توضیح میده. همچنین تو این لایو در مورد نکاتی که در رزومه مورد توجه اساتید هست، توضیح داده میشه.