جزوه آمار و احتمالات مهندسی دکتر امیر حایری

درس :آمار و احتمالات مهندسی

استاد: دکتر امیر حایری

رشته : ریاضی

دانشگاه: صنعتی امیرکبیر

نویسنده : –

دانلود جزوه