جزوه ارتعاشات دکتر اسماعیلی فر

درس :ارتعاشات

استاد: دکتر اسماعیلی فر

رشته : هوافضا

دانشگاه: صنعتی امیرکبیر

نویسنده : شکری

دانلود جزوه