جزوه جبر خطی دکتر مریم امیرمزلقایی

درس : جبر خطی کاربردی

استاد: دکتر مریم امیرمزلقایی

رشته : کامپیوتر

دانشگاه: صنعتی امیرکبیر

نویسنده : –

دانلود جزوه