جزوه مبانی بیومکانیک دکتر بستان شیرین

درس :مبانی بیومکانیک

استاد: دکتر مهدی بستان شیرین

رشته : مهندسی پزشکی

دانشگاه: صنعتی امیرکبیر

نویسنده :یاسمن صدقی

دانلود جزوه