گزارش کار آزمایشگاه ترمودینامیک

درس :آزمایشگاه ترمودینامیک

استاد: دکتر حسینی ابرده

رشته : مکانیک

دانشگاه: صنعتی امیرکبیر

نویسنده : پوریا عقیلی نیا

دانلود جزوه